Σε θέματα Πίστεως και Πατρίδας Είμαστε Αυστηρά Αδιαπραγμάτευτοι!

ΕΘΝ.Ο.Σ

Ανδρέα Μουστοξύδη 20 Πεδίο Άρεως Αθήνα.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00
Τηλ:2155305255
E-MAIL:info@politikianagennisi.gr

Καταστατικό

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ  Πολιτική Ανναγένηση Καταστατικό.docx (42054)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΙΔΡΥΣΗ

Άρθρον 1ον: Την 27η Δεκεμβρίου  2013 εδηλώθη πολιτικό κόμμα υπό του Ελευθέριου Στυλιανέλλη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρον 2ον: Σκοπός του Κόμματος είναι η ανάληψη της εξουσίας δια  παντός νομίμου και δημοκρατικού μέσου.

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρον 3ον: Μέσα προς επίτευξη του ως άνω σκοπού είναι: α) Η  δημοκρατική και αξιοκρατική οργάνωση και λειτουργία του Κόμματος, β) Η επίλυση των προβλημάτων του λαού, γ) Η εμπέδωση και διασφάλιση  του πατριωτικού και θρησκευτικού συναισθήματος του λαού, δ) Η  επίδειξη αισθήματος ευθύνης, ε) Η προβολή παντός θέματος επί τη βάσει των αληθών δεδομένων,  στ) Η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία, πληροφόρηση και ενημέρωση  του λαού ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονομικού επιπέδου, ζ) Η συμπαράσταση σε κάθε αδίκως διωκόμενο πολίτη, η)Ριζοσπαστικές λύσεις  σε χρόνια θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό.

ΕΜΒΛΗΜΑ – ΤΙΤΛΟΣ

Άρθρον 4ον: Το εν λόγω Κόμμα έφερε τον τίτλο "Πολιτική Αναγέννηση μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2015  όπου και μετανομάστηκε σε ΕΘΝ.Ο.Σ (Εθνικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος) ". Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από τρεις κυματοειδές γραμμές υπό την μορφή ατελούς σίγμα εκ των οποίων η πρώτη και η τρίτη είναι χρώματος γαλάζιου  ενώ η δεύτερη είναι χρώματος σκούρου μπλε , εις το πάνω δεξιό μέρος  των κυματοειδών γραμμών υπάρχει σταυρός μπλε σκούρου χρώματος ο οποίος περιβάλλεται από δύο ημικύκλια σε αποχρώσεις του χρυσού. Άνωθεν των  κυματοειδών γραμμών αναγράφεται  λέξη ΕΘΝ.Ο.Σ ενώ κάτω των κυματοειδών γραμμών αναγράφει Εθνικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρον 5ον: Ως έδρα του Κόμματος ορίζεται η Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΛΗ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρον 6ον: Μέλος του Κόμματος δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας  πολίτης, ή Έλληνας το γένος, αδιακρίτως οποιουδήποτε ιδιαιτέρου γνωρίσματος, εφ' όσον αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική κατεύθυνση του Κόμματος, συμφωνεί προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,  ανεπιφυλάκτως, και τις αποφάσεις των προγραμματικών οργάνων. Οι  νεότεροι των 30 ετών εγγράφονται στο Κόμμα εντασσόμενοι στη Νεολαία  του Κόμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρον 7ον: Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται: 1)  Ατομικώς, με την υποβολή έγγραφης αίτησης στην Κεντρική διοίκηση ή  σε μία από τις Tοπικές ή Διαμερισματικές Οργανώσεις . Στην αίτηση  περιλαμβάνεται έγγραφη δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των  αρχών και αποφάσεων του Κόμματος. 2) Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως αποφασίζεται αποκλειστικώς από το Εκτελεστικό Γραφείο  του Κόμματος. 3) Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του  μέλους στο ειδικό μητρώο, το οποίο τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση του Κόμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρον 8ον: Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη  μετά την παρέλευση τριμήνου από της εγγραφής τους και την καταβολή  των πιο κάτω τελών. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα  εγγραφής και την ετήσια εισφορά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τα ανωτέρω τέλη δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του  εκλέγεσθαι και μπορεί να διαγραφεί από το ειδικό μητρώο μελών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Εκτελεστικό Γραφείο μπορεί να αποφασίσει την ατέλεια μέλους του Κόμματος και τη χρονική διάρκειά της. Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους του Κόμματος  προκαλεί την κοινή γνώμη ή βλάπτει την προσπάθεια του Κόμματος, παραπέμπεται στην Επιτροπή δεοντολογίας, η οποία ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή εντός δύο μηνών από τη σύστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Άρθρον 9ον: Αυτή διακρίνεται στην κεντρική και στην περιφερειακή. Η  περιφερειακή κατά νομούς οργάνωση αποφασίζεται από την Οργανωτική Γραμματεία. Με απόφαση της οργανωτική Γραμματείας μπορούν να  ιδρυθούν Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρον 10ον:

Η Κεντρική Οργάνωση διαθέτει τα ακόλουθα όργανα:

1.Συνέδριο του Κόμματος- Πρόεδρος

2.Κοινοβουλευτική Ομάδα

3.Κεντρική Επιτροπή

4.Εκτελεστικό Γραφείο

5.Πολιτικό Συμβούλιο

6.Επιτροπή Δεοντολογίας

7.Οικονομική Επιτροπή

8.Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των στελεχών του Κόμματος

9.Ομάδα Προγράμματος

10.Γενική Διεύθυνση

11.Γραφείο τύπου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρον 11ον: Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του  Κόμματος και αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του  δεσμεύουν όλα τα μέλη του Κόμματος. Στο συνέδριο μετέχουν τα μέλη  της Κεντρικής Επιτροπής, τα 7μελή Συμβούλια των Τοπικών Οργανώσεων   και οι υποψήφιοι Βουλευτές. Επίσης μετέχει και αριθμός παρατηρητών οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς μόνον σε περιπτώσεις που έχουν έγκριση από  την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρον 12ον: Η σύγκληση του Συνεδρίου αποφασίζεται από τον Πρόεδρο  του Κόμματος ή από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής  Επιτροπής. Τα προς συζήτηση θέματα κατατίθενται από τον Πρόεδρο του  Κόμματος ή με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής  Επιτροπής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρον 13ον:

Το Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος,

β) Εκλέγει 40 εκ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και

γ) Καθορίζει την ιδεολογική γραμμή του Κόμματος.

δ)Εγκρίνει τροποποίηση του Καταστατικού όποτε κρίνεται αναγκαίο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗ .

Άρθρον 14 ον: Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο..

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 15 ον: Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου του  Κόμματος: 1) Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο  Εξωτερικό και την Ελλάδα. 2) Εκφράζει τις αρχές, θέσεις και κατευθύνσεις του Κόμματος. 3) Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού. 4) Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του Κόμματος και  εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή των λαμβανομένων αποφάσεων. 5)  Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια του Κόμματος. 6) Ορίζει τον  Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο Τύπου και τον Γενικό  Διευθυντή του Κόμματος με τους αναπληρωτές αυτού, ως και τους  βοηθούς και συμβούλους του ιδίου. 7) Συγκροτεί τα όργανα, επιτροπές  και γραμματείες του Κόμματος που δεν εκλέγονται από το Συνέδριο. 8)  Διορίζει εκπροσώπους του Κόμματος προς εκτέλεση αρμοδιοτήτων του  και εκπροσώπηση του ιδίου, καθώς και την αναπλήρωσή του. 9) Κάθε  θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Άρθρον 16ον: Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του  Κόμματος και δέκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική  Επιτροπή. Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδριάζει συγκαλούμενο προς τούτο  υπό του Προέδρου του Κόμματος.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρον 17ον: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους  εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος. Ο Πρόεδρος  δύναται να τοποθετήσει Γενικό Γραμματέα για τον Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρον 18 ον: Υποψήφιος Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας  πολίτης που πληρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα και  ασπάζεται τις αρχές και αξίες  της Πολιτικής Αναγέννησης. Η  εξέταση των υποψηφιοτήτων Βουλευτών, ευρωβουλευτών, καθώς και  των Υποψηφίων των Νομαρχιακών και δημοτικών Εκλογών, ή παντός  άλλου αιρετού Υποψηφίου σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα γίνεται από το  Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Η τελική εκτίμηση, καθορισμός και  επικύρωση των πινάκων των Υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο του  Κόμματος. Αρμοδιότητα και καθήκον της Επιτροπής Εκλογών είναι η στελέχωση των  Εκλογικών Τμημάτων με Εκλογικούς Αντιπροσώπους του Κόμματος. Κατάλoγoς των υποψηφίων κατά τας εκλογάς (Νoμαρχιακές, Δημοτικές,  Boυλευτικές]) φυλάσσεται από 3μελή Επιτροπή μελών του Πολιτικού  Συμβουλίου που ορίζεται υπό του Προέδρου του κόμματος. Εις την  κατάστασιν πρόσβασιν έχουν τα υπόλοιπα μέλη του κόμματος μόνον μετά από έγκρισιν του αρμόδιου οργάνου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Άρθρον 19ον:

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από:

α) 40 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος,

β) 10 μέλη, Πρόεδροι Τοπικών Οργανώσεων , που εκλέγονται από τους  Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων ,γ) Τους εκάστοτε Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος  δ) αυτοδικαίως μετέχουν οι δύο (2) Αναπληρωτές του Προέδρου, 15 εκπρόσωποι ελευθέρων επαγγελματιών και 15 εκπρόσωποι Δημοσίων υπαλλήλων που ορίζονται από τον Πρόεδρο, από τα εκάστοτε μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, από τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος, τον Γραμματέα Οργανωτικού , την Πρόεδρο Γυναικών, τον  Πρόεδρος της Νεολαίας . και τον Υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητας.  Σε περίπτωση που τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από 14, τότε ο αριθμός που απαιτείται για να συμπληρωθούν οι θέσεις της Κ.Ε. λαμβάνεται από τον πίνακα των ψηφισθέντων από το Συνέδριο, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε έκαστος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της. Συνεδριάζει οσάκις προκύπτουν θέματα μείζονος σημασίας και άμεσης επίλυσης. Οι αποφάσεις της είναι νόμιμες εάν παρίσταται το ήμισυ των μελών +1.Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Κ.Ε. συγκαλείται την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε οι αποφάσεις είναι νόμιμες με όσους παρόντας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Άρθρον 20ον: Δοθέντος ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο του Κόμματος ο αριθμός τους ορίζεται και μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες που τα πολιτικά δρώμενα καθορίζουν, κατ' εκτίμηση εκείνου που, κατά το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού έχει την συγκεκριμένη ευθύνη και αρμοδιότητα. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα συγκαλούμενο προς τούτο υπό του Προέδρου του Κόμματος.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρον 21ον: Οι λεπτομέρειες των εκλογών σε όλα τα όργανα του  Κόμματος προσδιορίζονται κατόπιν εντολής του προέδρου στην Γραμματεία Οργανωτικού  και σε περίπτωση αδυναμίας συνεδρίασής της με πράξη του Προέδρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρον 22ον: Η Οικονομική Επιτροπή, η οποία θεωρείται ο καθοριστικός  παράγων της αδέσμευτης και ανεξάρτητης πορείας του Κόμματος, αποτελείται από πρόσωπα απολύτου κοινωνικής καταξίωσης και  διευθύνεται από τον Πρόεδρό της. Τα μέλη της ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Κόμματος και είναι ελευθέρως ανακλητά. Δύο μέλη οριζόμενα με πράξη του Προέδρου του Κόμματος, είναι από κοινού  υπεύθυνα για τους κομματικούς λογαριασμούς και δεσμεύουν το Κόμμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρον 23ον: Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος είναι οι πιο κάτω: Οι  τακτικές και έκτακτες εισφορές των βουλευτών, μελών, φίλων,  οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι, έσοδα από  εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή άλλης δραστηριότητας, με προϋπόθεση την ύπαρξη πηγών των  προαναφερθέντων πόρων, και τέλος η κρατική χρηματοδότηση υπό  ορισμένες προϋποθέσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρον 24ον: Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών  προεδρεύετε από έναν εκ των Αναπληρωτών του Προέδρου έχει δε ως  μέλη, αναλόγως των κριvομένων, κομματικά στελέχη που βρίσκονται σε  υψηλότερη κομματική βαθμίδα των προς αξιολόγηση κρινομένων. Τα  μέλη αυτά ορίζονται από τον Πρόεδρο του Κόμματος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρον 25ον: Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος προΐσταται της Γενικής  Διεύθυνσης του Κόμματος και διορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος  . Εποπτεύει την καλή λειτουργία και συντονισμό  των διοικητικών υπηρεσιών του Κόμματος, επιβλέπει την οργάνωση των  οργάνων και οργανώσεων  αυτού και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις και  εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο του Κόμματος και την Κεντρική Επιτροπή  για την πλέον εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του κομματικού  μηχανισμού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρον 26ον: Η Περιφερειακή Οργάνωση διακρίνεται σε αυτή των  Τοπικών οργανώσεων ή και Διαμερισματικών Οργανώσεων  όπου χρειάζεται,  των Περιφερειακών Γενικών Διευθύνσεων και αυτή των Ελλήνων του  Εξωτερικού.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Άρθρον 27ον:

Η Τοπική οργάνωση διοικείται από 7μελές Συμβούλιο αποτελούμενο από  τους:

1) Πρόεδρο,

2) Αντιπρόεδρο Γραμματέα,

3) Υπεύθυνο Οικονομικών,

4) Υπεύθυνη Γυναικών,

5) Υπεύθυνο Νεολαίας,

Σ6) Υπεύθυνο Οργανώσεως και Κινητοποιήσεων και

Ζ7 Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Τύπου.

Οι Διαμερισματικές Οργανώσεις , όπου ιδρυθούν, ακολουθούν τη διοικητική  δομή των Τοπικών Οργανώσεων. Τα όργανα των Περιφερειακών Γενικών Διευθύνσεων καθορίζονται με την  ίδρυσή τους από την Οργανωτική Γραμματεία.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρον 28ον: Οργανώσεις Ελλήνων Εξωτερικού.  Σε κάθε κράτος όπου  υπάρχουν Έλληνες μπορεί να οργανωθούν ομάδες φίλων της Πολιτικής Αναγέννησης ., με  τη δομή που έχει το Κόμμα στον Ελλαδικό χώρο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρον 29ον: Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να αλλάζει μόνο με  απόφαση του Συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν  ο Πρόεδρος του Κόμματος.

ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ

Η επικράτηση των Αρχών και Αξιών,του ΕΘΝ.Ο.Σ  θεωρείται πρωταρχικής  σημασίας και άμεσης προτεραιότητας αναγκαιότητα προκειμένου να  εξασφαλιστούν οι συνθήκες ανέλιξης της Πατρίδος. Ο βαθμός  συμμετοχής του κάθε μέλους, προς ευόδωση των προσδοκιών αυτών,  αξιολογείται από την απαρχή συγκρότησης του Κόμματος και η συμβολή  αυτή λαμβάνεται υπ' όψιν όχι μόνο στην εσωτερική ιεράρχηση των μελών αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική του προώθηση με την αμέριστησυμβολή του Κόμματος και των μέσων που διαθέτει.